O επιστήμονας - ερευνητής αίνιγμα που ισχυρίζεται πως μπορεί κυριολεκτικά να σώσει την Ελλάδα!

 

Η ιστορία του μοιάζει με κλασικό διήγημα

επιστημονικής φαντασίας!

Πυρηνικός φυσικός και μηχανολόγος, με δεκάδες τεχνολο­γικές ευρεσιτεχνίες, παγκόσμια αναγνωρισμένες.

Εφευρέτης του περιβόητου αντιαεροπορικού «Άρτεμις» και σήμερα δύο καυτών πολεμικών και ενεργεια­κών εφαρμογών, παραμένει άγνωστος και παραγκωνισμέ­νος από το ελληνικό κράτος. Γιατί άραγε; Είναι απλά η συνηθισμένη κατάρα της χώρας μας να «τρώ­ει» τα παιδιά της, ή μήπως φταίει το γεγονός ότι ο κ. Γκιόλβας συνδέεται πολύ στενά με την περίφημη «Ομάδα Ε»;


Στον
κ. Γιώργο Γκιόλβα έχουμε αναφερθεί και παλιότερα χωρίς ό­μως να τον κατονομάσουμε. Πρόκειται για τον ερευνητή που μνημόνευσε στη συνέ­ντευξη του ο κ. Γ. Φουράκης (ΤΜ τεύχος 36). Μας παρουσίασε μάλιστα και ένα έγγραφο του Πενταγώνου που ενέκρινε για τις έρευ­νες του ένα αρχικό ποσό 18 εκατομμυρίων δραχμών! Ο κ. Φουράκης ισχυρίστηκε πως μετά από λίγες μέρες ο κ. Πέτσος - υφυπουργός ά­μυνας τότε - παύθηκε ανε­ξήγητα, ακριβώς επειδή είχε εγκρίνει την παραπάνω έρευ­να, η οποία και σταμάτησε. Τους ισχυρισμούς μάλιστα αυτούς αρνήθηκε να σχολιά­σει στο ΤΜ ο κ. Πέτσος...

Ο κ. Γ. Γκιόλβας έμαθε για το δημοσίευμα του ΤΜ όταν είχε πάει σε μια από τις τακτι­κές του επισκέψεις στο Πε­ντάγωνο. «Μου έδειξε εκεί το περιοδικό σας κάποιος φίλος στρατηγός,» μας λέει.

Είναι λοιπόν καιρός να πιά­σουμε το νήμα απ'την αρχή. Τι άνθρωπος είναι αυτός ο κ. Γκιόλβας, όταν μάλιστα δηλώ­νει πως έχει φτάσει πολύ κο­ντά σε μια συγκλονιστική ανα­κάλυψη που θα λύσει το ενερ­γειακό πρόβλημα της ανθρω­πότητας, αλλά και θα σώσει τον πλανήτη από την οικολογική κα­ταστροφή; Υπάρχουν στοιχεία στο επιστημονικό παρελθόν του, που να καθιστούν πιθανούς τους ισχυρι­σμούς του; Κι αν είναι έτσι τα πράγ­ματα, τότε ποιες «δυνάμεις» μπλο­κάρουν την όποια προσπάθεια του;

Μια μεγαλοφυία στην αφάνεια;

Στον πολύ κόσμο φυσικά το όνο­μα Γκιόλβας δεν λέει τίποτα. Ωστό­σο δεν μπορεί να είναι τυχαίο ένα άτομο, όταν γνωρίζει προσωπικά ανθρώπους όπως τους Ωνάση, Μποδοσάκη, τον πρώην Βασιλιά Κωνσταντίνο, τον Ι. Πασά και ένα σωρό άλλες προσωπικότητες του χώρου των επιχειρήσεων, της πολι­τικής, των ενόπλων δυνάμεων της επιστήμης και όχι μόνο.

Ο Γ. Γκιόλβας σπούδασε πυρηνι­κός οτο πανεπιστήμιο της Βοστώνης των ΗΠΑ και μηχανολογία στην Πάδοβα της ίταλίας. Από την αρχή της καριέρας του σημείωσε μεγά­λες επιτυχίες στην έρευνα, καθιε­ρώνοντας 84(!) ευρεσιτεχνίες. Η πρώτη μάλιστα πατέντα του για ει­δικές ακτίνες, φέρει την υπογραφή του Άλμπερτ Αϊνστάιν, που τότε ή­ταν επικεφαλής του Διεθνούς Γραφείου Επικύρωσης Ευρεσιτεχνιών! --Σκεφθείτε, λέει, ότι στην αντίστοι­χη θέση που εμείς έχουμε σήμερα κομματικούς υπαλλήλους, οι Ελβε­τοί είχαν το '37 τον Αϊνστάιν! Σ' αυ­τόν κατέθεσα προς κατοχύρωση την πρώτη μου εφεύρεση...

Μέχρι σήμερα έχουν ακολουθή­σει πλήθος συνεργασιών με τη ΝΑΣΑ, ευρωπαϊκά ερευνητικά κέ­ντρα, την ΕΑΒ και το Υπουργείο
Άμυνας. Οραματιστής και θεμελιωτής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ιδρυ­τής του ΣΚΕΝ από το ο­ποίο προήλθε το σύγχρονο Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμύνης μαζί με τον ηλε­κτρονικό κ. Δερμούζο, ο κ. Γκιόλβας διαθέτει δικό του σύγχρονο ερευνητικό κέ­ντρο από το 1955, βοηθώ­ντας μάλιστα με τον εξο­πλισμό του την ΕΑΒ και το Δημόκριτο!

 

Στην Ομάδα «Ε»;

-Εχω σπουδάσει μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτι­κούς, μαθήματα υπερβατικής φιλοσοφίας μέσα στο Πεντά­γωνο, με τον γνωστό φιλόσο­φο καθηγητή κ. Πρόκο...

-Ορίστε;

-Δεν ξέρατε ότι γίνονται και τέτοια; Αλλωστε είναι γνωστό ότι κυρίως οι Ρώσοι και οι Ου­κρανοί, ειδικεύονται στη χρή­ση παραψυχολογίας σε πολε­μικές εφαρμογές! Μετά, με στείλανε ενάμισυ χρόνο στο Ν. Δελχί της Ινδίας για να τε­λειοποιήσω το αντικείμενο.

Μείναμε με το στόμα ανοι­χτό... Κε Γκιόλβα, επειδή με­ταφυσική... συν υψηλή επι­στημονική κατάρτηοη... συν στρατιωτική έρευνα, φέρνουν αμέσως στο νου την περίφη­μη «Ομάδα Ε», εσείς ξέρετε τίποτε γι' αυτήν;

-Παιδιά αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Μην γράφετε πολλά-πολλά... Εν πάσει περιπτώσει φυσι­κά και ξέρω! Αφού ήμουν κι εγώ στην Πρυτανεία της. Υπάρχουν γραφεία στη Ν. Υόρκη. Είναι γεγο­νός όμως ότι ενώ η ισχύς της έχει μειωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μετά τον μυστηριώδη θάνατο σημαντι­κών της μελών, κατέχει και σήμερα πολλά χρήματα. Αλλά επαναλαμβά­νω. Πρόκειται για επικίνδυνα πράγ­ματα. Εμένα μ'έχουν επικηρύξει!

Μια απίστευτη εικόνα ξεδιπλώθηκε απ'τη συζήτηση, που επιβεβαίωνε γε­γονότα, πρόσωπα και πράγματα γύ­ρω απ'τη μυστηριώδη διεθνή Ομάδα «Ε» και τα εκπληκτικά περί του μυστι­κού κώδικα του Αριστοτέλη.

 

-Ήμουν  στην  ομάδα   Κατράκη, την μυστική ομάδα που αποτελού­σαν διακεκριμένοι επιστήμονες και η οποία μεταξύ άλλων ασχολήθηκε - παράλληλα με τη ΝΑΣΑ - να απο­κρυπτογραφήσει τα κείμενα του Αριστοτέλη!). Όμως έκανε έγκλημα ο Λευκοφρύδης που χωρίς να γνω­ρίζει καλά το θέμα κυκλοφόρησε το επίμαχο βιβλίο. Ευτυχώς ο αληθι­νός κώδικας δεν διέρευσε, όμως κοινοποιήθηκε η ύπαρξη του. Πρέ­πει να πω επίσης, ότι την μελέτη μου για την «φωτοδέσμη του πλά­σματος» την εμπνεύσθηκα αποκω­δικοποιώντας τα κείμενα του Αρι­στοτέλη! Στα πρώτα πειράματα το 1952 στον Παρνασσό, έκοψα με τη φωτοδέσμη από απόσταση δύο χι­λιομέτρων σαν ψωμί, δύο γερμανι­κά εγκατελειμμένα αυτοκίνητα και έλιωσα τα χιόνια οτην κορυφή!

-Πριν είπατε ότι σας έχουν επικη­ρύξει! Ποιους εννοείτε;

-Τους Εβραίους, ποιους άλλους; Ο Μποδοσάκης έλεγε ότι δεν μπο­ρεί να κατασκευαστεί ούτε ένα φυ­σίγγι χωρίς την άδεια τους!

Για όλα φταίνε οι Εβραίοι λοιπόν; Εμείς ως λαός είμαστε καθαροί κι ωραίοι; Αλλά εν πάσει περιπτώσει... Το ποιος πράγματι φταίει για την παράξενη άρνηση ή αμέλεια που δείχνει το ελληνικό κράτος απέναντι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία εθνι­κής ανάπτυξης, δεν είμαστε σε θέ­ση να το ξέρουμε.

Γεγονός είναι ότι από την εποχή του Καραθεοδωρή - που ο Μεταξάς είχε καλέσει να οργανώσει το πανε­πιστημιακό σύστημα εκπαίδευσης και τον διώξαμε μέσα σ'ένα μήνα -κανένας έλληνας ερευνητής δεν ευ­δοκίμησε στη χώρα μας. -Ο μεγά­λος Καραθεοδωρής - συνεχίζει ο κ. Γκιόλβας - που είχε οργανώσει τε­τρακόσια πανεπιστήμια σ' όλο τον κόσμο, ήρθε από τη Γερμανία γι' αυτό το λόγο στην Ελλάδα, και το κατεστημένο δεν του «ενέκρινε ού­τε μία καρέκλα»! Εξαφανίστηκε και σε ένα μήνα τηλεφώνησε από τη Γερμανία: «Ούτε σε εκατό χρόνια, μ' αυτή τη νοοτροπία» είχε πεί...

Αλλά δεν σας λέμε να πάρετε κα­τά γράμμα τις καταγγελίες που θ'α-κολουθήσουν από τον κ. Γκιόλβα. Άλλωστε δύσκολα αποδεικνύονται τέτοια πράγματα. Σας λέμε απλά να προβληματιστείτε...

Έρευνα, Υπερόπλα και Πικρία

Γεμάτος θλίψη και δικαιολογημέ­νη αγανάκτηση, ο Έλληνας ερευνη­τής ανέφερε μια ολόκληρη σειρά α­πό προσπάθειες που έκανε για να ωθήσει το ελληνικό κράτος, τόσο στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της οικονομικής ανάπτυξης, ό­σο και στον τομέα των εξοπλισμών και του ενεργειακού προβλήματος. Πέστε μας κάτι συγκεκριμένο για τις εφευρέσεις σας κε Γκιόλβα.

-Τι να πρωτοθυμηθούμε; Το σύ­στημα αυτόματης φύλαξης διαβά­σεων των τραίνων, που οι αρμόδιοι το απέρριψαν αλλά η γερμανική ΤΙΕSΕΝ το αγόρασε αμέσως και τώ­ρα εφαρμόζεται σ' όλη τη Γερμα­νία και αλλού; Τις εφαρμογές -πει­ράματα των οποίων έγιναν στο Γουδί παρουσία του Καραμανλή και του καθ. κ.Χόνδρου;

-Είναι ένα σωρό ακόμη, αλλά ας σταθούμε στην τελευταία περίπτω­ση. Μόλις πριν λίγες μέρες έκλεισα συμφωνία με τους Κινέζους για να βγάλουν σε παραγωγή ένα πρωτοπορειακό δράπανο που επινόησα. Το θέμα έχει ως εξής με λίγα λό­για:

Όταν συνεργαζόμουν με τον Μποδοσάκη και επέβλεπα το μοντά­ρισμα μιας μεταλλικής γέφυρας, κάποιος εργάτης που χειριζόταν έ­να μεγάλο δράπανο σκοτώθηκε α­πό την αναστροφή που παρουσιά­ζουν αυτά τα εργαλεία, όταν το τρυπάνι τους μπλοκάρει κάπου. Το φρικτό θέαμα του χτυπημένου αν­θρώπου, με έκανε να αποφασίσω να λύσω αυτό το πρόβλημα μια για πάντα.

Πράγματι σε λίγο καιρό είχα τα σχέδια έτοιμα. Κι όχι μόνο αυτά. Εί­χα σχεδιάσει και μελετήσει ολόκλη­ρη την ανέγερση εργοστασίου, που θα έθετε σε παραγωγή τα νέα επα­ναστατικά εργαλεία. Είχα προβλέ­ψει ακόμη και για την τοποθεσία του! Όλες οι γνωστές μάρκες θα έ­μεναν πίσω, στην παγκόσμια αγο­ρά...

Υπέβαλα την μελέτη στους αρμό­διους υπογραμμίζοντας ότι πέρα α­πό την οφθαλμοφανή ανθρώπινη πλευρά του θέματος, θα προέκυ­πταν και τεράστια οικονομικά ωφέλη για την Ελλάδα. Φυσικά ακολού­θησαν πολύμηνες «εξετάσεις» και γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώ­σπου έχοντας ήδη και προτάσεις α­πό ξένους οίκους, απηύδησα. -«Οι κινέζοι είναι φτωχός λαός που ό­μως σέβεται και εκτιμά βαθειά τους Έλληνες, γιατί αναγνωρίζει την προσφορά τους στον πολιτι­σμό! Δώστο σε μας.» μου είπε ο φί­λος μου ο πρέσβυς της Κίνας, την περίοδο των διαπραγματεύσεων.

Αυτά τα λόγια με έπεισαν. Οι λε­πτομέρειες κανονίστηκαν και μετά από επίσημη πρόσκληση επισκέ­φθηκα την Κίνα, όπου οργάνωσα το εργοστάσιο και σήμερα είναι έτοιμο να παράγει το δράπανο και να δώ­σει δουλειά σε χιλιάδες ανθρώ­πους...

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεκά­δες προτάσεις που όλες μπλοκαρίστηκαν από την αδιαφορία, τη γρα­φειοκρατία και ίσως όχι μόνο.

Η ουσία είναι ότι ο κ. Γκιόλβας, τα χρήματα που έβγαζε από τις δε­κάδες πετυχημένες επινοήσεις του, τα διέθεσε όλα για τον εξοπλισμό του ερευνητικού του κέντρου και για τις νέες επιστημονικές του έ­ρευνες. Οχτακόσια(Ι) εκατομμύρια έχει δαπανήσει για την ερευνά του πάνω στη σύντηξη της ύλης, πρό­γραμμα που εφαρμόζεται μόνο σε προηγμένα τεχνολογικά κράτη με τους υψηλούς προϋπολογισμούς. Και ενώ - ισχυρίζεται - έχει φτάσει πολύ κοντά στην επιτυχία, αναγκά­στηκε να σταματήσει το όλο πρό­γραμμα. Ο λόγος; Το οίκημα στο ο­ποίο πειραματιζόταν και που του εί­χε διαθέσει ο Εμπειρίκος στο συμ­βολικό ποσό των 1000 δρχ το μήνα, το πήραν οι κληρονόμοι του μεγα­λοεπιχειρηματία. Μάταια ζητά απ'το δημόσιο μέχρι σήμερα έναν χώρο για να συνεχίσει!

-Σαράντα πέντε τόνους ζυγίζει το «κύκλοτρον» που διαθέτουμε για τα πειράματα! Σήμερα είναι αποσυ­ναρμολογημένο και αποθηκευμένο σε διάφορα μέρη. Ακόμη και τα ισό­τοπα που έχουμε εισάγει από το ε­ξωτερικό τα φυλάμε κάπου στον Όλυμπο.

Αλλά ας έρθουμε και στις αμυντι­κές τεχνολογικές επινοήσεις που έ­πεσαν άδοξα στο κενό ή στα χέρια τρίτων! Μιλάμε για μια εφαρμογή τύπου λέιζερ που ο κ. Γκιόλβας ο­νομάζει «Φωτοδέσμη πλάσματος» και που - πέραν άλλων χρήσεων -μπορεί να καλύψει πλήρως τον αμυ­ντικό σχεδιασμό της χώρας μας, συγκρινόμενη σε ισχύ με τα προχω­ρημένα υπερόπλα των ΗΠΑ του προγράμματος «Πόλεμος των Ά­στρων»! Είναι γι'αυτήν την εφαρμο­γή, που ζήτησε από τον κ. Πέτσο την αρχική επιχορήγηση των 18 ε­κατομμυρίων δραχμών, προσπάθεια που θάφτηκε άδοξα μετά την απο­μάκρυνση του τελευταίου από το Υπουργείο Άμυνας.

Τώρα, θυμάστε μήπως το περί­φημο αντιαεροπορικό «Άρτεμις»; Είχε παρουσιαστεί ως προϊόν ελλη­νικής τεχνολογίας, είχε διαφημιστεί ακόμα και στα δελτία ειδήσεων, με φιλόδοξα σχέδια να μπει σε μαζική παραγωγή ώστε εκτός από τις εθνι­κές μας ανάγκες να το εμπορευτού­με και σε άλλες χώρες. Ε, όσο το είδατε εσείς, άλλο τόσο προχώρη­σε η παραγωγή του. Τι συνέβη;

Το «Άρτεμις» ήταν μια επινόηση του κ. Γκιόλβα, βασισμένο στις έ­ρευνες του πάνω στη «Φωτοδέ­σμη»! «Συζητούσα με κάποιους υ­ψηλόβαθμους αξιωματικούς» μας λέει, «για το πώς θα μπορούσε να θωρακιστεί ο εναέριος χώρος της Ελλάδας, όταν μου ήρθε μια ιδέα. Τον τρόπο "κλειδώματος" του στό­χου που μελετούσα για τη "Φωτοδέσμη", να τον εφαρμόσω για ένα συμβατικό αντιαεροπορικό!»

«Πολύ σύντομα θα σας παραδώ­σω ένα αντιεροπορικό που θα κάνει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας α­διαπέραστο», είπε στους συνομιλη­τές του. Έτσι κι έγινε. Αφού μελέτη­σε το θέμα, ο κ. Γκιόλβας συναντή­θηκε ένα βράδυ με τέσσερις επιτε­λικούς στρατιωτικούς του Πενταγώ­νου, όπου τους παρουσίασε τα σχέ­δια του νέου αντιαεροπορικού που ονομάστηκε «Άρτεμις».

Τα απόρρητα αυτά σχέδια - πά­ντα κατά τον κ. Γκιόλβα - μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας είχαν ήδη σταλθεί με fax στο Ισραήλ! Γεγονός πάντως είναι ότι, πολύ σύντομα, το Ισραήλ παρήγαγε πράγματι νέο α­ντιαεροπορικό τύπου «Άρτεμις», πιο βελτιωμένο φυσικά από την ελληνι­κή έκδοση του και το οποίο έχουν ήδη προμηθευτεί οι τουρκικές ένο­πλες δυνάμεις και βέβαια συμπερι­λήφθηκε αμέσως στο οπλικό σύ­στημα του ΝΑΤΟ! «Εμείς έχουμε έ­να που το περιφέρουμε από έκθεση σε έκθεση μήπως και πάρουμε κα­μιά παραγγελία κατασκευής» λέει με πίκρα...


Ενεργειακό  Τέλος.

Και ερχόμαστε σ'ένα άλλο θέμα που αγγίζει τα όρια της επιστημονι­κής φαντασίας. Μιλάμε για λύση του ενεργειακού προβλήματος και άρα για πλήρη ανατροπή των οικο­νομικών και κοινωνικών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα!! «Αυτή η λύ­ση μπορεί να κάνει την Ελλάδα κυ­ρίαρχο κράτος στον πλανήτη» λέει ο κ. Γκιόλβας «και έχω φτάσει ήδη σε πρακτικά απτά αποτελέσματα».

Η όλη ιδέα ακούγεται εξωπραγ­ματική, αλλά από την πρώτη στιγμή φαίνεται πως έχει θεωρητική βάση και είναι παραγματοποιήσιμη. -«Η δύναμη της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι τεράστια. Σε κάθε τετραγωνι­κό εκατοστό της επιφάνειας οποι­ουδήποτε αντικειμένου, ασκείται τε­ράστια δύναμη... Σκεφτείτε τώρα το εξής: Ένα αυτοκίνητο πχ, δεν κινεί­ται βέβαια από την ατμοσφαιρική πίεση, επειδή του ασκείται η ίδια δύναμη και από πίσω και από μπρο­στά. Τι θα γινόταν όμως αν μπορού­σαμε να «καταργήσουμε» την πίεση και να δημιουργήσουμε κενό από τη μπροστινή πλευρά; Το αυτοκίνη­το θα έφευγε σαν πύραυλος! Σκεφθείται τώρα ότι χρειάζεται δύναμη περίπου 300 κg για να ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο, ενώ στην επιφάνεια μιας σελίδας του περιοδικού σας α­σκείται κάθε στιγμή πίεση 600 κg! Καταλαβαίνετε τι εφαρμογές θα εί­χε κάτι τέτοιο;

Καταλάβαμε και τρομάξαμε απ'τα συμφέροντα που θα έθιγε μια τέ­τοια επινόηση, ακόμα κι αν είχε ε­φαρμογή μόνο στο ένα χιλιοστό της ισχύος της.

Το εξαιρετικά σημαντικό είναι πως ο κ. Γκιόλβας ισχυρίζεται ότι με εκατό εκατομμύρια μπορεί να προχωρήσει ήδη στην κατασκευή ηλεκτρογεννήτριας η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε πολυκατοικία, παράγοντας δωρε­άν ρεύμα αφού θα ξοδεύει... ατμο­σφαιρική πίεση! Μη βρίσκοντας α­νταπόκριση απ' το ελληνικό κρά­τος - είναι διατεθειμένος να προ­χωρήσει σε σύσταση ανωνύμου ε­ταιρείας, προκειμένου να βρεθεί το παραπάνω ποσό και μάλιστα καλεί να συνδράμουν στην ίδρυση της, όσοι από τους αναγνώστες του ΤΜ. θέλουν και μπορούν!

«Δεν ζητώ να προχωρήσω το πρό­γραμμα για την σύντηξη. Είναι πο­λυδάπανο. Όμως η μελέτη εκμετάλευσης της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι εφαρμόσιμη και λείπουν ελάχι­στα χρήματα, για να ολοκληρωθεί!» λέει χαρακτηριστικά...

Ήδη διαβάσατε πολλά και σοκαριστικά. Η ιστορία του κ. Γκιόλβα φαίνεται απίστευτη, όπως το ίδιο α­πίστευτη και η αδράνεια - ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε - του ελ­ληνικού κράτους.

θα μπορούσαμε να λήξουμε τον όλο προβληματισμό, καταλήγοντας στο εύκολο συμπέρασμα ότι τα πάντα - οι εφευρέσεις, τα υπερόπλα, οι εβραίοι, κλπ -είναι προϊόντα της φαντασίας του εν λόγω ερευνητή και άρα δικαίως έχει αφεθεί στον κόσμο του. Ωστόσο, ούτε το παρελθόν του, ούτε οι γνωριμίες του, ούτε η επι­νόηση του «Άρτεμις», ούτε το δράπανο που αγόρασαν πρόσφατα οι Κινέζοι, μαρτυρούν την παραμικρή νοητική σύγχιση. Έτσι, ο γρίφος παραμένει: Είμαστε τελικά μια χώρα, δέσμια της αδιαφορίας μας και των ξένων συμφερόντων;

 

 

 

Η ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

 

Κανείς δεν θα πίστευε ότι ο τρόπος που γκρεμίστηκαν τα φοβερά τείχη της Ιεριχούς

θα μπορούσε να βρει σήμερα εφαρμογή.

Και όμως ο Έλληνας ερευνητής Γ. Γκιόλβας · ο εφευρέτης του «Άρτεμις» · ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο τρομερό υπερόπλο έχει ήδη κατασκευαστεί με δικά του σχέδια!

Μπορεί να κάνει σκόνη μια πόλη σε τρία λεπτά με την ακτινοβολία του, της οποίας τα αποτελέσματα δοκίμαζαν πριν λίγα χρόνια · σε ήπια βέβαια μορφή ·

οι... τηλεφωνήτριες του ΟΤΕ!

 

Πρόσφατη φωτογραφία του κ. Γκιόλβα μέσα στο εργαστήριο που είχε παρατηρήσει τα υποηχητικά φαινόμενα, τα οποία τον οδήγησαν στην κατασκευή π]ς «Σάλπιγγας του θα­νάτου». Το όργανο δίπλα οτο οποίο εργάζεται είναι μέρος του εξοπλισμού του προ­γράμματος για την σύντηξη των πυρήνων. Σημειώστε ότι όπως ο /'δ/ος λέει, έχει δαπα­νήσει μέχρι τώρα πάνω από 800 εκατομμύρια για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του!


 

Ασφαλώς θυμάστε τον κ. Γεώργιο Γκιόλβα, τον Έλληνα ερευνητή που το ΤΜ παρουσίασε οτο τεύχος 39. Τα όσα ισχυριζόταν τότε ήταν πράγματι εντυπωσιακά - αν κρί­νουμε και από τα τηλέφωνα και τα γράμματα που έλαβε το πε­ριοδικό. Μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι σε μερικά απ' αυτά, διακρίναμε και κάποια περηφάνεια ίσως και μια συγκίνηση...

Εφευρέτης του πασίγνωστου «Άρτεμις», πειραματίζεται με τη σύντηξη του ατομικού πυρήνα και μάλιστα στην Ελλάδα... Φιλο­δοξεί να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα με όντως ρεαλιστικές και - γιατί όχι; - εφαρμόσιμες ι­δέες. Αυτά και πολλά άλλα ήταν όσα μας είχε πει τότε, συν την εντυπωσιακή δήλωση του ότι σχετίζεται με την μυστήρια «ο­μάδα Ε» και τα υπερόπλα της...

Αυτή τη φορά επανέρχεται και μας περιγράφει μια άλλη του -πράγματι εντυπωσιακή - εφεύ­ρεση. Ο κ. Γκιόλβας ονομάζει αυτή του την ανακάλυψη «Σάλπιγγα του θανάτου» εμπνεόμε­νος από τις βιβλικές σάλπιγγες που αναφέρεται ότι γκρέμισαν τα απόρθητα τείχη της Ιεριχούς! Πιστεύει μάλιστα ότι και εκείνες λειτούργησαν με βάση την ίδια αρχή της εκμετάλλευσης των υποήχων, αλλά αφήνει για μια άλ­λη φορά την εξήγηση, της ύπαρ­ξης τότε τέτοιας εξελιγμένης τε­χνολογίας...

Το σημαντικό δεν είναι πλέον να πιστέψουμε ή όχι την δυ­νατότητα κατασκευής ενός τέ­τοιου υπερόπλου.

Είναι ότι κά­ποιοι, σύμφωνα με τον κ. Γκιόλ­βα, το έχουν ήδη κατασκευάσει και μάλιστα επειδή το ελληνικό κράτος - για οποιουσδήποτε λόγους - αδιαφόρησε!

Δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιος, που τουλάχιστον δεν θα προβληματιστεί από τα όσα ακολουθούν παρακάτω. Πιστεύ­ουμε μάλιστα ότι αυτός ο προ­βληματισμός θα ενισχυθεί, όταν διαβαστούν τα περί των γνω­στών προβλημάτων που αντιμε­τώπιζαν πριν λίγα χρόνια οι τηλε­φωνήτριες του ΟΤΕ, προβλήμα­τα τα οποία ο κ. Γκιόλβας ισχυρί­ζεται ότι αυτός έλυσε, στηριζό­μενος στην ίδια αρχή! Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει πώς έχουν τα πράγματα:

Το 1970 εργαζόμουν οτο εργαστήριο, πάνω σε έ­να εξαιρετικά ενδιαφέρον αντι­κείμενο: στο πρόγραμμα  GG-4, της φωτοδέσμης πλάσματος. Εν τούτοις, κάποιες παράξενες συ­μπτώσεις με έκαναν να διακόψω για λίγο και να στραφώ σε κάτι εξ ίσου ενδιαφέρον επιστημονι­κά, αλλά - μπορώ να πω - συ­ναρπαστικότερο εφ' όσον τα α­ποτελέσματα του προβλέπονταν άμεσα...

Παρατηρούσα ότι στον συγκε­κριμένο χώρο του εργαστηρίου είχα αρχίσει να αισθάνομαι σω­ματικά άσχημα, δηλαδή ζαλά­δες, πόνους στο στομάχι, ναυτία κλπ. Αυτό συνεχιζόταν επί μήνα και πλέον. Στην αρχή το απέδω­σα σε τυχόν οργανικά αίτια, ώ­σπου μια μέρα παρατήρησα ρωγμές και πτώση σοβάδων στο κτίριο του εργαστηρίου! Σαν α­πό διαίσθηση συνδύασα τα δύο συμβάντα και έτσι αποφάσισα να ερευνήσω το θέμα.

Υποπτευόμουν ότι κάτι έπρεπε να συμ­βαίνει μέσα στο εργαστήριο από κάποια άγνωστη ακτινοβολία.

Συνέπεσε τότε να διαβάσω στη Βίβλο το σχετικό εδάφιο για τις περίφημες Σάλπιγγες που κατέστρεψαν τα ονομαστά τείχη της Ιεριχούς, πάχους επτά μέτρων(!) (Ωσηέ 6-20), εισέβαλαν οι Ισραηλίτες στην πόλη, την κα­τέλαβαν και κατέσφαξαν τους Φιλισταίους (Κρήτες).

Άλλη φορά θα αναπτύξω ποι­ος και πώς - κατά τη γνώμη μου - κατασκεύασε και παρέδωσε στους Ισραηλίτες τις Σάλπιγγες που παρήγαγαν τους καταστρε­πτικούς υποήχους. Γιατί περί αυτού πρόκειται!

Την επόμενη μέρα σταμάτησα τις εργασίες του προγράμματος GG-4 και ασχολήθηκα πλέον με το σοβαρό θέμα εντοπισμού του φαινομένου της περίεργης αδια­θεσίας μου και των ρωγμών στο κτίριο του εργαστηρίου. Πρέπει να σημειώσω ότι στο εργαστή­ριο υπάρχουν πάνω από 60 ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά μηχανήματα και όργανα, τα οποία λειτουρ­γούν και μάλιστα πολλές φορές όλα μαζί.

Τηλεφώνησα σ' ένα φίλο μου στην Αμερική, ο οποίος εργάζε­ται στην ΝΑΣΑ και του ζήτησα μια συσκευή μετρήσεως των Decibel των ήχων. Όταν σε λί­γες μέρες μου την έστειλε και έβαλα σε λειτουργία όλες τις συσκευές και τα ηλεκτρονικά όργανα του εργαστηρίου με­τρώντας τα Decibel των ήχων, διεπίστωσα με μεγάλη μου α­πογοήτευση ότι από τέτοιας α­πόψεως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, που να δικαιολογεί τα φαινόμενα που παρουσίαζα νταν μέσα στο εργαστήριο.

Απογοητεύτηκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Η διαίσθηση μου μου έλεγε να προχωρήσω. Συνέχισα τις έρευνες για το θέμα και μετά από πολλές σκέψεις και με­λέτες διερωτήθηκα μήπως πρό­κειται για υπόηχους. Πώς όμως να τους ανιχνεύσω, δεδομένου ότι κανείς μέχρι τότε επιστήμο­νας δεν είχε ασχοληθεί σε βά­θος με αυτούς και δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο σχετική ε­πιστημονική μελέτη, ούτε είχε εκδοθεί κάποιο βιβλίο για το θέ­μα;

Αφού επιβάλονταν οπωσδήπο­τε να λύσω το πρόβλημα - είμαι πολύ πείσμων σε τέτοιες περι­πτώσεις - αποφάσισα να κατα­σκευάσω εγώ το κατάλληλο ηλε­κτρονικό όργανο που θα με­τρούσε την ακτινοβολία των υποήχων, για να διαπιστώσω αν από αυτούς προέρχεται το φαι­νόμενο των ρωγμών, της αδια­θεσίας μου κτλ.

Αποσυναρμολόγησα     λοιπόν την συσκευή που μου έστειλε ο φίλος από τη ΝΑ8Α, την μελέτη­σα λεπτομερώς και βάσει αυτής κατασκεύασα τον δικό μου εντοπιστή υποήχων πλέον. Και πράγ­ματι είχα δίκιο. Αμέσως εντόπι­σα το σημείο που παρήγαγε τα υποηχητικά κύματα χαμηλής συ­χνότητας, τα οποία ανέπτυσαν ι­σχύ 1250 \Λ/ΑΤΤ και εξέπεμπαν ακτινοβολία συχνότητας κάτω των 4,3 ΗΕRΤΖ.

Ήταν λοιπόν επόμενο με τέ­τοια ακτινοβολία να μου δημι­ουργούνται οι σωματικές διατα­ραχές και να ραγίζουν οι τοίχοι. Μοιάζει πίστευτο, αλλά αν δεν ανεκάλυπτα εγκαίρως το φαινό­μενο αυτό, υπήρχε περίπτωση να θαφτώ κάτω από τα ερείπια του εργαστηρίου, δεδομένου ότι οι υπόηχοι παράγουν "σκληρές" παλμικές δονήσεις στην ατμό­σφαιρα και διασπούν τα μόρια της ύλης και κυρίως το σκυρό­δεμα που είναι χτισμένα τα κτί­ρια. Επιπλέον καθώς επιδρούν στον εγκέφαλο μέσω των παλμικών δονήσεων και των πιέσεων της ατμόσφαιρας, προκαλούν τραύμα στο νευρικό σύστημα, ναυτία, κοκκίνισμα του δέρμα­τος, ισχυρούς πονοκεφάλους και γενικά σωματική κατάπτωση. Αυτά τα φαινόμενα υφίσταντο άλλωστε επί χρόνια από την συ­γκεκριμένη αιτία οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ! Επίσης, όπως κατέλη­ξαν οι σύγχρονες πλέον έρευ­νες, οι γυναίκες που εκτίθενται στην ακτινοβολία αυτή προσβά-λονται πλήρως από στείρωση. Τέλος, λίγο ισχυρότερη τέτοια ακτινοβολία επιφέρει τον θάνα­το!

Οταν κατάλαβα ότι ήξερα αρκετά για τη φύση των υ­ποήχων, αποφάσισα να εκμεταλ­λευτώ τις ιδιότητες τους και να θέσω τα αποτελέσματα των με­λετών μου στη διάθεση της Ελλάδας. Ύστερα από επιστα­μένα και εκτεταμένα πειράματα πάνω στο θέμα και τις μελέτες εκμετάλευοης της ακτινοβολίας αυτής, εκπόνησα σχέδια και περιγραφές, τα κατέθεσα στο αρ­μόδιο Υπουργείο στις 20/11/70 και έλαβα το υπ' αριθμόν 41297 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πριν ό­μως πάρω το δίπλωμα, τα σχέ­δια και η μελέτη γενικά εξετά­στηκαν από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ό­πως ορίζει ο νόμος. Αυτό συμ­βαίνει πάντα όταν οι εφευρέσεις αφορούν την Εθνική Άμυνα της χώρας. Αν διαπιστωθεί κάποιο ενδιαφέρον δεσμεύονται από το Υπουργείο Αμυνας, ως άκρως α­πόρρητες για να χρησιμοποιη­θούν από το στρατό.

Προς μεγάλη μου όμως έκ­πληξη, η ειδική αυτή επιτροπή έ­δωσε τη συγκατάθεση στο Υπουργείο να μου δώσει ελεύ­θερα το δίπλωμα ευρεσιτεχνείας, παρόλο που διαπίστωσαν ότι εγώ, για λόγους ασφαλείας του απορρήτου των σχεδίων, τα κα­τέθεσα στο Υπουργείο (με πρα­κτικό μυστικότητας για ένα χρό­νο) για να πάρω μόνο την προτεραιότητα της εφευρέσεως μου.!

 

Μετά, εφόσον το Υπουργείο Άμυνας δεν θεωρούσε την πατέ­ντα απαραίτητη για την άμυνα της χώρας, τότε μόνον θα ζη­τούσα το δίπλωμα ώστε να έχω το δικαίωμα να πωλήσω την πα­τέντα στο εξωτερικό ή στο εσω­τερικό. Πράγμα που βέβαια, τε­λικά συνέβη... Νομίζω έκτοτε, ότι σ' αυτές τις ειδικές επιτροπές θα έπρεπε να συμμετέχουν ικανοί ε­πιστήμονες για να μη διαφεύ­γουν στο εξωτερικό αξιόλογες μελέτες που αφορούν τουλάχι­στον την άμυνα της χώρας.

Πεπεισμένος για τις δυνατότη­τες της εφεύρεσης, στράφηκα στο εξωτερικό. Σε κάποια χώρα της Ευρώπης είχα έναν συνερ­γάτη και φίλο, υπέργηρο καθη­γητή της Ραδιοακουστικής ο ο­ποίος διεύθυνε το Ινστιτούτο Ερευνών του κράτους αυτού. Ο ίδιος μάλιστα ήταν πάρα πολύ φιλέλληνας, με αγαπούσε σαν παιδί του και ευχόταν να είχε γεννηθεί Έλληνας...

Πήγα και τον επισκέφθηκα ό­πως έκανα σχεδόν κάθε χρόνο για επιστημονική συνεργασία και του μίλησα για το «ηχητικό κανό­νι». Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με την καινοτομία αυτή και με παρακάλεσε να παραχωρήσω την πατέντα στη χώρα του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήμουν διστακτικός. Για όλους όμως τους παραπάνω λόγους και ε­πειδή του είχα μεγάλη υποχρέω­ση από την επιστημονική συνερ­γασία μας, του παρέδωσα τα σχέδια και την μελέτη του ηχητι­κού κανονιού και έφυγα.

Μετά από 50 ημέρες περίπου με κάλεσαν στην Πρεσβεία αυ­τής της χώρας και μου παράδω­σαν ένα τσεκ 2.500.000 δραχ­μών. Υπέγραψα ορισμένα χαρτιά καθώς και μια «δήλωση τιμής», να μην αποκαλύψω ποτέ σε ποιο κράτος παραχώρησα την πατέ­ντα αυτή.

Ύστερα από έξι μήνες περί­που κατασκεύασαν ένα από τα τρομερότερα μυστικά όπλα, ένα κανόνι οκτώ μέτρων μήκους, το οποίο μπορεί με ένα πάτημα ε­νός διακόπτη να κόψει στα δύο ένα ολόκληρο αεροπλανοφόρο!

Για τα σχετικά πειράματα ίδρυ­σαν μια ολόκληρη μεταλλική «πό­λη», εκατό χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή και κα­τασκεύασαν τα εργαστήρια δοκι­μής του κανονιού, δεδομένου ότι οι παλμικές δονήσεις της ατμό­σφαιρας προκαλούν τη διάλυση της δομής της ύλης, με αποτέλε­σμα να καταρρέουν τα μέγαρα σαν χάρτινοι πύργοι εντός τριών λεπτών της ώρας (όπως συνέβη πριν τέσσερα χρόνια με το μέγα­ρο του αρχιτέκτονα κ. Ρωμαίου στη Λεωφόρο Κηφισίας)! Επίσης αναγκάστηκαν να φτιάξουν και ειδικές στολές για τους επιστή­μονες.

Όμως η εν λόγω εφεύρεση δεν είχε μόνο πολεμικές εφαρ­μογές. Όπως κάθε επιστημονική ανακάλυψη, μπορεί να βοηθήσει ή να καταστρέψει... Έτσι χρησι­μοποίησαν την μέθοδο μου αυτή και κατασκεύασαν ιατρικές συ­σκευές, οι οποίες διαλύουν με υποήχους τους λίθους των νε­φρών και της χολής και σε πολ­λές άλλες εφαρμογές χρήσιμες για την ανθρωπότητα.

Οι επιπτώσεις και οι αλλαγές που έχουν ήδη επέλθη στην στρατηγική από την παραπάνω εφαρμογή, είναι φοβερές! Όταν θελήσει ένα κράτος να βλάψει έ­να άλλο χωρ/ς πόλεμο, μπορεί να βάλει μυστικά στις μεγαλύτε­ρες πόλεις, ένα ή δύο ηχητικά κανόνια τοποθετώντας τα σε κατάλληλες θέσεις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο τους, σε ένα χω­ράφι π.χ. κάτω από ένα αντίσκη­νο και να τα θέσει σε λειτουργία για μισή ώρα. θα δει κανείς τότε τα κτίρια να γίνονται σωροί σκό­νης και τους ανθρώπους, όσοι γλυτώσουν, να είναι ζωντανά πτώματα που δεν θα είναι σε θέ­ση να αμυνθούν! Έτσι όσο οχυ­ρωμένη και αν είναι η πόλη ο ε­χθρός θα την καταλάβει χωρίς να «ακουστεί» ούτε μία πιστολιά.

Το τρομερό αυτό λοιπόν όπλο σαν πατριώτης το πρόσφερα στην Ελλάδα, το απόρριψαν -χαρακτηρισμένο από την επιτρο­πή του ΓΕΣ «ως μη ενδιαφέρον δια τας Ενόπλους Δυνάμεις μας» - με αποτέλεσμα να εξυπη­ρετεί σήμερα άλλες Ένοπλες Δυνάμεις...

Πιστεύω ότι αυτό δεν συνέβη μόνο στην περίπτωση της παρού­σας πατέντας, αλλά συμβαίνει σε πολλές ελληνικές πατέντες-καινοτομίες. Οι κρατικοί μηχανισμοί που τις αξιολογούν, επειδή δεν είναι σε θέση να τις μελετήσουν, τις απορρίπτουν με αποτέλεσμα να τις χρησιμοποιούν οι ξένοι, που τις αγοράζουν αργότερα, εις βάρος της χώρας μας.

Ασφαλώς, πολλές από τις αι­τίες αυτής της κατάστασης που συνεχίζεται, πρέπει να αναζητηθούν και στην πολιτική ψηφοθηρίας των κομμάτων, που διορίζουν ακατάλληλους ανθρώπους σε λάθος θέσεις...

 

 

ΕΝΑ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ ΣΗΜΑΔΕΥΕ ΤΟΝ ΟΤΕ!

Το γνωστό πρόβλημα με τις λιποθυμίες που βασάνιζαν τις τηλεφωνήτριες του ΟΤΕ μέχρι πρόσφατα,

βρήκε τη λύση του από τον Γ. Γκιόλβα.

Αν όμως είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη περίπτωση κρατικής αχαριστίας...


 

Μια ακόμη αιτία έντονου προβληματισμού σχετι­κά με τις επιπτώσεις των υποήχων στον άνθρω­πο, αποτελεί η γνωστή περίπτωση των τηλεφωνητριών, του ΟΤΕ, που λιποθυμούσαν κατά συρροή πριν δε'κα πέντε χρόνια οίο κτίριο της οδού Πατησίων.

Ο κ. Γκιόλβας ισχυρίζεται ότι αυτός απάλαξε τον Οργανισμό από αυτό το πρόβλημα και παράλληλα εκ­φράζει τα παράπονα του, γιατί ο ΟΤΕ δεν κράτησε τη «συμφωνία κυρίων» που είχε συνάψει.

Συγκεκριμένα - και σύμφωνα πάντα με τον κ. Γκιόλ­βα - το Νοέμβριο του 1978 ο τότε Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Μούτσιος, κάλεσε στο γραφείο του τον Έλληνα ερευνητή και παρουσία της διοίκησης του ΟΤΕ κκ. Σέκερη, Ανδρειωμένου και Μουστάκα, του ανέθεσε να ερευνήσει το πιο πάνω πρόβλημα.

Πράγματι μετά από τις επιτόπιες έρευνες και μετρή­σεις η αιτία εντοπίστηκε, εκεί που είχαν αποτύχει δεκά­δες επιστημόνων Ελλήνων και ξένων επί δύο σχεδόν δεκαετίες! Ακολούθησε επιστολή του κ. Γκιόλβα, που γνωστοποιούσε στον ΟΤΕ ότι αναλάμβανε υπεύθυνα τη λύση του προβλήματος και ζητούσε γι' αυτό 25.000.000 δραχμές, που ήταν η αμοιβή του και το κόστος των υλι­κών που θα χρησιμοποιούσε. Ο διοικητής του ΟΤΕ του ζήτησε να συνεχίσει την εργασία και για το θέμα της α­μοιβής θα συνενοηθει με τον Υφυπουργό.

Κατόπιν αυτής της «προφορικής» εντολής και δεδο­μένου ότι είχαν ήδη εντοπιστεί οι πηγές των υποήχων που προκαλούσαν το φαινόμενο, ακολούθησε νέα σύ­σκεψη στην οποία ο κ. Γκιόλβας ανέπτυξε ότι οι αιτίες του προβλήματος δεν ήταν ούτε ο θόρυβος, ούτε ο κλιματισμός, ούτε τα ψυχολογικά προβλήματα των εργα­ζομένων...

Υπό την πίεση της όξυνσης του φαινομένου, του ζη­τήθηκε να αποκαλύψει το μυστικό» με την υπόσχεση ότι δεν θα μάθαινε κανείς τίποτε, εκτός των τριών πα­ρευρισκομένων.

Ο μοναδικός όρος που τέθηκε από τον κ. Γκιόλβα που τελικά δέχθηκε να αποκαλύψει την αιτία του φαι­νομένου, ήταν μια δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών για να διαπιστωθεί αν πράγματι ή λύση ήταν η ενδε­δειγμένη. Μετά θα έπρεπε να του καταβληθεί η ζητού­μενη αμοιβή.

Η αιτία εξουδετερώθηκε και μέχρι σήμερα δεν εκ­δηλώθηκε ξανά παρόμοια σύμπτωμα! Μετά την παρέ­λευση ενός ολόκληρου χρόνου, ο κ. Γκιόλβας επικοι­νώνησε με τον κ. Σέκερη για την καταβολή του εγκρι­θέντος ποσού. Του ζητήθηκε μια επί πλέον παράταση χρόνου για να επιβεβαιώσουν πλήρως την επιτυχία της λύσης.

Αυτή η ανταλλαγή τηλεφωνημάτων συνεχίστηκε μέ­χρι τις εκλογές του 81, οπότε ήλθε στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Όπως ήταν φυσικό η νέα διοίκηση επικαλέ­στηκε την έλλειψη εγγράφων στοιχείων, τα οποία θα την βοηθούσαν να διεκπεραιώσει την πληρωμή. Έκτο­τε ο κ. Γκιόλβας έχει επισκεφθεί πολλές φορές τον ΟΤΕ και όποτε περνά από τους θαλάμους των τηλε­φωνητριών, γίνεται αντικείμενο θερμών ευχαριστιών. Πέρα από αυτές όμως, ο ίδιος ισχυρίζεταιι ότι δεν του έχουν καταβληθεί ούτε τα έξοδα που έκανε απασχο­λούμενος ένα μήνα μ' αυτό το τόσο σημαντικό θέμα!